DRAG'N SURVEY TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 1. Määritelmät
 2. SOVELLUS: Verkko-ohjelmisto kyselyiden, kyselytutkimusten, mielipidetiedustelujen ja markkinatutkimusten luomiseen ja hallintaan.

  KÄYTTÄJÄ(T): Tarkoittaa kaikkia luonnollisia tai oikeushenkilöitä, jotka käyttävät SIVUSTON tarjoamia PALVELUITA.

  PALVELU(T): Online-yhteys SOVELLUKSEN toimintoihin SIVUSTON kautta, SOVELLUKSEN toimintojen käyttöön liittyvien tietojen isännöinti. Jotkin palvelut on varattu henkilöille, jotka ovat maksaneet palvelun tilausta vastaavan hinnan.

  SIVUSTO: Verkkosivusto osoitteessa www.dragnsurvey.com

 3. KÄSITTELYVASTAAVA-DPO
 4. Käsittelystä vastaa DRAG'N SURVEY, SAS, jonka pääoma on 100 000 euroa ja jonka pääkonttori on osoitteessa 12 Rue de Mesly 94000 Créteil ja joka on rekisteröity Créteil:in kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 804 864 908.

  Drag'n Surveyn tietosuojavastaava ("DPO") on:

  Matthieu Mélin, 26 avenue George V, 75008 Paris. dpo@astura.fr

 5. KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA
 6. DRAG'N SURVEY voi joutua käsittelemään joitakin henkilötietojasi voidakseen:

  • tarjota PALVELUITA ja hallitakseen ja seuratakseen asiakassuhdetta. Käsittely perustuu 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 ("yleinen tietosuoja-asetus") 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jonka osapuoli henkilö on;
  • seurata suhdetta mahdollisiin asiakkaisiin ja voidakseen harjoittaa kaupallisia menettelyjä. Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos se on tarpeen käsittelyvastaavan etujen eli asiakkaiden ja mahdollisten asiakkaiden hallinnan vuoksi;
  • analysoida verkkoliikennettä ja mahdollistaa SIVUSTON toiminnan. Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos se on tarpeen käsittelyvastaavan etujen toteuttamiseksi eli verkkosivuston hallinnoimiseksi. Mainonnan ja yleisömäärän mittaamiseen tarkoitettujen evästeiden osalta käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos henkilö on antanut suostumuksensa käsittelyyn;
  • vastata pyyntöihinne yleisen tietosuoja-asteuksen mukaisten oikeuksien käyttämisen yhteydessä. Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos se on tarpeen käsittelyvastaavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
  • noudattaa digitaalitalouden luottamuksesta 21. kesäkuuta 2004 annetun lain nro 2004-575 6 artiklan II kohdan ja 25. helmikuuta 2011 annetun asetuksen nro 2011-219 mukaisia oikeudellisia velvoitteitaan keräämällä yhteystietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa julkaistun sisällön takana oleva henkilö, kuten IP-osoite, kirjautumistunnus, salasana ja tiedot, joiden avulla se voidaan tarkistaa tai muuttaa, viimeisimmän päivitetyn versionsa mukaisesti. Käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, jonka mukaan käsittely on laillista, jos se on tarpeen käsittelyvastaavaan kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
 7. SINUN OIKEUTESI
 8. Sinulla on oikeus:

  • pyytää DRAG'N SURVEYltä pääsyä sinua koskeviin tietoihin, oikaista tai poistaa ne ja rajoittaa niiden käsittelyä;
  • pyytää tietojen siirtämistä, kun käsittely perustuu sopimuksen täytäntöönpanoon;
  • antaa erityisiä ohjeita henkilötietojesi käytöstä kuoleman jälkeen;
  • vastustaa milloin tahansa henkilötietojesi käsittelyä (i) erityistilanteeseen liittyvistä syistä, kun käsittely perustuu DRAG'N SURVEYN oikeutettujen etujen tavoitteluun; tai (ii) etsintätarkoituksiin, mukaan lukien profilointi, sikäli kuin se liittyy tällaiseen etsintään;
  • peruuttaa suostumuksesi, kun olet hyväksynyt evästeiden tallentamisen SIVUSTOON. Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa muuttamalla selaimesi asetuksia. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

  Voit käyttää näitä oikeuksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@dragnsurvey.com ja ilmoittamalla etu- ja sukunimesi sekä todistamalla henkilöllisyytesi. DRAG'N SURVEY voi yleisen tietosuoja-asteuksen 12.5 artiklan mukaisesti kieltäytyä hyväksymästä pyyntöä, jos se on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton.

  Sinulla on myös mahdollisuus tehdä valitus henkilötietojen suojasta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 9. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT
 10. DRAG'N SURVEY välittää henkilötietojasi vain valtuutetuille ja määritellyille vastaanottajille edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Näihin vastaanottajiin kuuluvat erityisesti SOVELLUKSESTA ja DRAG'N SURVEYN asiakassuhteista vastaavat henkilöt sekä PALVELUIHIN osallistuvat kolmannen osapuolen palveluntarjoajat.

 11. SÄILYTYSAJAT
 12. DRAG'N SURVEYN käsittelemiä henkilötietoja säilytetään enintään niin kauan kuin on tarpeen PALVELUJEN tarjoamiseksi sekä asiakas- ja potentiaalisten asiakkaiden suhteiden hoitamiseksi ja seuraamiseksi. Tietyt henkilötiedot voidaan säilyttää arkistointitarkoituksiin tämän ajanjakson jälkeen, jotta DRAG'N SURVEY voi todistaa sopimuksen tai velvoitteidensa noudattamisen laillisten vanhentumisaikojen puitteissa.

 13. SIIRROT EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
 14. Henkilötietojasi voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, joka ei kuulu Euroopan komission tekemän tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen piiriin. Siinä tapauksessa kyseiset siirrot kuuluvat Euroopan komission hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden tai Euroopan tietosuojaviranomaisen hyväksymien sitovien yrityssääntöjen piiriin.

 15. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUS
 16. KÄYTTÄJÄ on yksin vastuussa omasta käsittelystään ja sitoutuu tarvittaessa tiedottamaan työntekijöilleen DRAG'N SURVEYN suorittamasta henkilötietojen käsittelystä PALVELUJEN puitteissa ja sen ehdoista edellä esitetyllä tavalla. Kun KÄYTTÄJÄ käsittelee kolmansien osapuolten henkilötietoja PALVELUJEN käytön yhteydessä, hän tunnustaa toimivansa käsittelyvastaavana ja Drag'n Survey toimii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelyn alihankkijana seuraavien säännösten mukaisesti Yleiset ehdot.