ALGEMENE VOORWAARDEN DRAG'N SURVEY

DRAG'N SURVEY, SAS Frankrijk met een kapitaal van 100 €, met maatschappelijke zetel 000€, Rue de MESLY 12 te 94000 te Créteil ingeschreven bij RCS/KVK van Créteil onder nummer 804 864 908 in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Directeur van publicatie: De Heer Roman STEC

Host: AWS, Europa-zone (eu-west-3, eu-central-1).

Artikel 1 - Definities

APPLICATIE: Online software voor het maken en beheren van opiniepeilingen, enquêtes, vragenlijsten en marktstudies.

ACCOUNT: persoonlijke ruimte van GEBRUIKER, online toegankelijk door middel van de bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord.

GEBRUIKER(S): verwijst naar alle natuurlijke of rechtspersonen die de DIENSTEN gebruiken die door de SITE worden aangeboden

DIENST(EN): Online toegang tot de functionaliteiten van de APPLICATIE via de SITE, hosting van gegevens die verband houden met het gebruik van de functionaliteiten van de APPLICATIE. Sommige diensten zijn gereserveerd voor mensen die de prijs van het bijbehorende abonnement hebben betaald.

SITE: Website toegankelijk op het adres www.dragnsurvey.com

Artikel 2 - INWERKINGTREDING EN TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle DIENSTEN. Deze versie annuleert en vervangt eerdere versies.

Elke GEBRUIKER is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, die hij erkent zonder beperking of voorbehoud gelezen en aanvaard te hebben.

DRAG'N SURVEY behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bij wijziging van deze Algemene Voorwaarden blijven de geplaatste bestellingen echter onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

Het is aan de GEBRUIKER om deze Algemene Voorwaarden af te drukken. In het geval van een geschil over de inhoud ervan, is het back-upsysteem van de SITE bindend tussen de partijen.

Artikel 3 - SYSTEEMVEREISTEN

Om de DIENSTEN te gebruiken, moet elke GEBRUIKER beschikken over een snelle internetverbinding (op eigen kosten en niet inbegrepen in de prijs voor toegang tot de DIENSTEN) en de volgende software:

 • Een up-to-date internetbrowser uit de volgende lijst:
  • Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
 • Javascript in de browser en deze moet ingeschakeld zijn

DRAG'N SURVEY kan DE GEBRUIKER (via e-mail of internetpost) informeren over de noodzaak om bepaalde vereiste browsers bij te werken of bepaalde aanvullende software te installeren.

De GEBRUIKER aanvaardt dat als hij de vereiste updates niet uitvoert, hij mogelijk geen toegang meer heeft tot alle of een deel van de DIENSTEN of dat de prestaties van de DIENSTEN verslechteren.

Artikel 4 - ACCOUNTS

Om toegang te krijgen tot de DIENSTEN, moet de GEBRUIKER eerst een account aanmaken. Het aanmaken van een account en het gebruik van accounts zijn voorbehouden aan volwassenen en burgerlijk bekwaam.

Door een account aan te maken, erkent de gebruiker de essentiële kenmerken van de DIENSTEN en de prijs ervan te hebben gelezen via de informatie op de SITE.

Het aanmaken van een account gebeurt online door de formuliervelden in te vullen. Verplichte formuliervelden worden aangegeven en het niet beantwoorden van deze verplichte velden verhindert het aanmaken van een account.

De informatie die door de GEBRUIKER wordt verstrekt bij het aanmaken van het account, moet nauwkeurig zijn en mogelijk bijgewerkt via de daarvoor bestemde formulieren op de SITE.

De GEBRUIKER die zich heeft geregistreerd met verzonnen informatie of die niet is bijgewerkt, loopt het risico om tijdens een geschil niet door DRAG'N SURVEY te worden herkend als een GEBRUIKER die bevoegd is om de DIENSTEN te gebruiken of om een klacht in te dienen.

Het account is strikt persoonlijk. Het kan niet worden toegewezen, overgedragen, verhuurd of uitgeleend.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de beveiliging van de toegangscodes tot zijn account. Het is aan hem om ze vertrouwelijk en veilig te houden. De GEBRUIKER erkent verantwoordelijk te zijn voor de toegangscodes en als enige de gevolgen te dragen die kunnen voortvloeien uit het gebruik door derden die er kennis van hebben. Elk verlies of onvrijwillige openbaarmaking van elementen waardoor een derde partij de toegangscodes zou kunnen leren kennen, moet onmiddellijk aan DRAG'N SURVEY worden gemeld, zodat de identificatiegegevens zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt.

De GEBRUIKER wordt aangeraden om uit te loggen uit het ACCOUNT zodra hij klaar is met het gebruik van de DIENSTEN.

Artikel 5 - PRIJZEN AANGEGEVEN OP DE SITE

De prijzen op de SITE zijn in euro's inclusief alle belastingen (prijs inclusief BTW). DRAG'N SURVEY behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Prijzen zijn geldig zolang ze op de SITE worden weergegeven.

Artikel 6 - BESTELLING EN BETALING VAN ABONNEMENTEN

Access to the SERVICE "professional account" is subject to payment of the subscription price.

Access to the SERVICE "professional account" is made within 1 hour maximum from payment.

Abonnementsbestellingen zijn onderworpen aan een onmiddellijke betalingsverplichting. Alle abonnementen zijn contant en vooraf betaalbaar en kunnen niet worden gerestitueerd.

U heeft het recht binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bij voorkeur per aangetekende post.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, volstaat het wanneer u uw mededeling inzake de uitoefening van het herroepingsrecht toestuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst in te trekken. We verwerken de terugbetaling met dezelfde betaalmethode die u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk akkoord gaat met een andere methode; aan deze vergoeding zijn voor u in ieder geval geen kosten verbonden.

Door uw account te gebruiken na betaling van het abonnement doet u in ieder geval uitdrukkelijk afstand van elk toepasselijk herroepingsrecht.

De abonnementsprijs wordt online betaald via de operator Systempay. Zolang de operator niet aan de GEBRUIKER en aan DRAG'N SURVEY heeft aangegeven dat de betaling heeft plaatsgevonden, kan het abonnement niet als betaald worden beschouwd. Indien de betaling door de exploitant wordt aanvaard maar vervolgens het voorwerp uitmaakt van een daaropvolgende weigering (in het bijzonder voor oppositie, frauduleus gebruik van een betaalmiddel), kan DRAG'N SURVEY het abonnement automatisch beëindigen of opschorten zonder wettelijke formaliteit of kennisgeving.

De opschorting of beëindiging van het abonnement houdt niet in dat DRAG'N SURVEY afstand doet van de betaling van alle verschuldigde bedragen.

Bij een geschil over betaling is het informatiesysteem van de exploitant bindend tussen partijen.

Artikel 7 - BESCHRIJVING VAN DIENSTEN GERESERVEERD VOOR GEBRUIKERS MET EEN ABONNEMENT

7.1 Verstrekking van toegang tot de functies van de APPLICATIE

GEBRUIKERS genieten van een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en tijdelijk recht om de functies van de APPLICATIE te gebruiken.

De APPLICATIE wordt aangeboden als een service, toegankelijk via internet. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat toegang tot de functies van de APPLICATIE uitsluitend wordt gemaakt via een internetbrowser met behulp van de toegangscodes die aan het account zijn gekoppeld. Er wordt geen APPLICATIE-uitvoerbaar bestand naar de GEBRUIKER gecommuniceerd.

DRAG'N SURVEY behoudt zich het recht voor om de APPLICATIE te corrigeren. Het is de GEBRUIKER verboden om een kopie te maken van de gehele of een deel van de APPLICATIE.

De GEBRUIKER is niet bevoegd om, al dan niet tegen betaling, toegang te verlenen tot het geheel of een deel van de APPLICATIE aan een derde partij.

Om de goede werking van de APPLICATIE niet te verstoren, is het verboden om de APPLICATIE te gebruiken met procedures die niet zijn beschreven in de online gebruikersdocumentatie (met name via scripts of programma's anders dan internetbrowsers).

De GEBRUIKER geniet van de updates van de APPLICATIE zonder extra kosten en aanvaardt bijgevolg dat DRAG'N SURVEY, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de functies van de APPLICATIE kan veranderen door de nieuwste versie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Alleen GEBRUIKERS die zich hebben geabonneerd op de DIENSTEN doormiddel van een "professional account" hebben toegang tot de DIENSTEN die voor dit type account zijn gereserveerd voor de duur van hun abonnement.

DRAG'N SURVEY behoudt zich het recht voor om de toegang tot de "gratis account"-functionaliteiten op elk moment te beëindigen.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe dat het gebruik dat hij zal maken van de functies van de APPLICATIE niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op de rechten van derden of de openbare orde en goede zeden.

Het is in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ten strengste verboden:

 • om via de DIENSTEN of via de SITE media te verspreiden met pornografische inhoud, of inbreuk te maken op intellectuele eigendoms- of persoonlijkheidsrechten (in het bijzonder maar niet uitsluitend beeldrechten, privacy, eer en behandeling) van derden.
 • om de DIENSTEN te gebruiken gekoppeld aan een valse identiteit, een vals of vervalst e-mailadres of header, of om op welke manier dan ook te proberen derden te misleiden met betrekking tot de identiteit of kwaliteit van de GEBRUIKER; Opiniepeilingen, enquêtes, vragenlijsten, marktstudies, het verzenden van berichten moeten daarom worden gedaan onder de identiteit van de GEBRUIKER, zodat de mensen die de vragenlijsten beantwoorden of informatie ontvangen, de GEBRUIKER direct en eenvoudig kunnen identificeren.
 • om de DIENSTEN of de Site te gebruiken om informatie te sturen of mensen jonger dan 18 jaar te vragen, tenzij toestemming is verleend door personen met ouderlijk gezag over de minderjarige.
 • om de DIENSTEN te gebruiken voor loterijen of wedstrijden

Het gebruik van functionaliteiten om ongevraagde e-mails te verzenden of die de franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden niet respecteren, is ten strengste verboden.

7.2 Hosting van gegevens van GEBRUIKERS

DRAG'N SURVEY verzorgt de hosting van gegevens van GEBRUIKERS met betrekking tot het gebruik van de APPLICATIE voor de duur van het abonnement en binnen de limiet van de opslagruimte gespecificeerd op de SITE.

DRAG'N SURVEY behoudt zich het recht voor om de "gratis account"-hostingservices op elk moment te beëindigen.

De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, ten aanzien van de persoonsgegevens die namens hem door DRAG'N SURVEY worden gehost. De GEBRUIKER is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die aan zijn account zijn gekoppeld in de zin van de franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden.

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe dat de door DRAG'N SURVEY gehoste gegevens niet in strijd zijn met de geldende franse wet- en regelgeving en geen inbreuk maken op de rechten van derden, in het bijzonder op het gebied van intellectueel eigendom.

DRAG'N SURVEY kan datahosting uitbesteden aan een professionele host.

Het is aan de GEBRUIKER om de gehoste gegevens op te slaan. DRAG'N SURVEY biedt geen back-upservice.

Artikel 8 - BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

De DIENSTEN zijn 24 uur per dag toegankelijk, behoudens toevallige onderbrekingen (storing, fout, onderbreking in netwerkverbindingen) of noodzakelijk voor de goede werking van de DIENST.

DRAG'N SURVEY behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de DIENST te onderbreken voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden (verandering van apparatuur, correctie van fouten, updates, correctie van beveiligingsinbreuken), en verbindt zich ertoe, voor zover mogelijk en behalve in uitzonderlijke omstandigheden, om deze onderbrekingen te maken tijdens perioden van niet-gebruik of minder gebruik van de DIENST door de GEBRUIKER.

Voor deze onderbrekingen is DRAG'N SURVEY geen enkele vergoeding of terugbetaling van de abonnementsprijs verschuldigd.

Artikel 9 - VERANTWOORDELIJKHEID

De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de DIENSTEN en draagt als enige verantwoordelijkheid voor de risico's die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Enquêtes, opiniepeilingen, onderzoeken, vragenlijsten, marktstudies worden uitgevoerd onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van GEBRUIKERS, DRAG'N SURVEY handelt uitsluitend in zijn hoedanigheid van uitgever van software die als een service wordt geleverd (ASP-software).

De GEBRUIKER erkent van DRAG'N SURVEY alle informatie met betrekking tot de DIENSTEN te hebben ontvangen, zodat hij de geschiktheid ervan voor zijn behoeften kan beoordelen.

DRAG'N SURVEY kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de GEBRUIKER en in het bijzonder met betrekking tot:

 • elke onderbreking van de DIENST onafhankelijk van de controle van DRAG'N SURVEY, evenals elke onderbreking voorzien in artikel 8;
 • gebruik van de DIENST door de GEBRUIKER dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden en de gebruikersdocumentatie die beschikbaar is op de SITE;
 • het niet voldoen aan de vereiste configuratie;

In het geval dat de aansprakelijkheid van DRAG'N SURVEY jegens een GEBRUIKER wordt erkend door een uitvoerbare of definitieve rechterlijke beslissing, wordt dit gemaximeerd op het bedrag van het abonnement dat is betaald op het moment van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt of één jaar van de abonnementsprijs. De contractuele aansprakelijkheid van DRAG'N SURVEY is contractueel vastgelegd drie (3) maanden vanaf het ontstaansfeit waardoor de aansprakelijkheid in twijfel kan worden getrokken.

In het geval dat de aansprakelijkheid van DRAG'N SURVEY of een van haar managers of werknemers door een derde in twijfel zou worden getrokken door toedoen van een GEBRUIKER, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe DRAG'N SURVEY te vrijwaren voor alle schade, kosten (advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen) en kosten.

DRAG'N SURVEY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële, lichamelijke of immateriële schade die verband houdt met het gebruik van de APPLICATIE, de SITE of de DIENSTEN, met inbegrip van exploitatieverlies of financiële verliezen als gevolg van het gebruik of onvermogen om de DIENSTEN te gebruiken.

De DIENSTEN worden geleverd zoals ze zijn en zonder enige vorm van garantie. DRAG'N SURVEY garandeert in het bijzonder niet dat de DIENSTEN geen fouten of bedieningsafwijkingen bevatten. DRAG'N SURVEY garandeert geen kwantitatieve of kwalitatieve resultaten of prestaties.

DRAG'N SURVEY garandeert niet de compatibiliteit of interoperabiliteit van de APPLICATIE met software, hardware of database-indeling. DRAG'N SURVEY garandeert geen enkele omkeerbaarheid.

DRAG'N SURVEY voert geen controles of moderaties uit vóór de online peilingen, enquêtes of onderzoeken die onder de volledige en volledige verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER blijven.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de gehoste gegevens mogelijk niet langer toegankelijk zijn aan het einde van het abonnement en dat DRAG'N SURVEY de gehoste gegevens zonder wachtperiode of kennisgeving aan het einde van het abonnement kan vernietigen.

Artikel 10 - OVERMACHT

De GEBRUIKER erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat DRAG'N SURVEY ontheven is van zijn verplichtingen onder dit contract in geval van overmacht. Naast de gevallen van overmacht die gewoonlijk door de wetten en de rechtbanken worden erkend, vormen een geval van overmacht in de zin van deze overeenkomst de onderbrekingen van de levering van elektriciteit of de telecommunicatiediensten door de openbare of particuliere exploitanten, de wetgevende beslissingen of voorschriften die van invloed zijn op de DIENST en die het contractuele saldo wijzigen.

In geval van overmacht kan DRAG'N SURVEY de DIENST en abonnementen automatisch beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, zonder wettelijke formaliteiten of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Artikel 11 - BEINDIGING VAN ABONNEMENTEN

Abonnementen worden stilzwijgend verlengd voor gelijke periodes, tenzij de gebruiker de automatische verlenging uitschakeld via de beheeropties van zijn account.

DRAG'N SURVEY kan elk lopend abonnement beëindigen in het geval dat de GEBRUIKER een verplichting uiteengezet in deze algemene voorwaarden niet van rechtswege nakomt 24 uur nadat de ingebrekestelling om het te herstellen niet is opgevolgd.

In geval van ernstig wangedrag door de GEBRUIKER met betrekking tot de beveiliging van de DIENSTEN, DRAG'N SURVEY of in geval van niet-naleving van toepasselijke wetgeving of schending van de rechten van derden of van openbare orde en goede zeden DRAG'N SURVEY kan het account van de overtredende GEBRUIKER zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Het gebruik van berichtfuncties voor SPAM-doeleinden zal onmiddellijk resulteren in de opschorting of beëindiging van de DIENSTEN.

SPAM wordt geassocieerd met de verspreiding van vragenlijsten via het e-mailcampagnesysteem zonder de voorafgaande, vrije en specifieke toestemming van de ontvanger van de berichten, tenzij de ontvanger al klant is van de GEBRUIKER.

Met deze clausule beogen de partijen uitdrukkelijk om, bij uitzondering op de bepalingen van de artikelen 1184 en volgende van het franse Burgerlijk Wetboek, een dergelijke buitengerechtelijke beëindiging van de DIENSTEN te kunnen uitvoeren in plaats van hun gerechtelijke beslissing.

Na beëindiging worden de toegangscodes die toegang geven tot de DIENST ongeldig en is er geen DIENST meer toegankelijk.

Artikel 12 - BESCHRIJVING VAN HET SERVICEPANEEL

GEBRUIKERS die een vragenlijst hebben aangemaakt op DRAG'N SURVEY kunnen een paneel kopen.

Het gebruik van het Panel is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van het bedrijf Cint Research Process Management System.

Het aantal bestelde respondenten en de prijs van het panel die tijdens de bestelling is aangegeven, kunnen worden herzien als het verlatingspercentage van de respondent groter is dan of gelijk is aan 25% of als filtering wordt geïmplementeerd naast de filters die tijdens de bestelling zijn gedefinieerd. paneel.

Als de respondent tijdens deelname aan de vragenlijst stopt met antwoorden, dan wordt dit beschouwd als een stopzetting van deelname.

Een voorwaardelijke vertakking van een pagina of vraag die verwijst naar de bedankpagina van de vragenlijst wordt als filtering beschouwd.

Artikel 13 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud die toegankelijk is via de DIENSTEN of de SITE wordt beschermd door de bepalingen van de intellectuele eigendomscode en internationale auteursrechtverdragen. Alle rechten zijn voorbehouden aan DRAG'N SURVEY.

Elke kwalitatief of kwantitatief substantiële reproductie, weergave, distributie, extractie, hergebruik, wijziging, aanpassing, vertaling, rangschikking van toegankelijke inhoud is strikt verboden.

Het recht op correctie op de APPLICATIE en de SITE is voorbehouden.

DRAG'N SURVEY is een gedeponeerd handelsmerk bij de INPI.

Artikel 14 - OVEREENKOMST EN TOESTEMMING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN/LOGO

De GEBRUIKER machtigt het bedrijf DRAG'N SURVEY uitdrukkelijk om zijn naam en / of de naam van zijn bedrijf te vermelden, evenals om zijn logo op de SITE en in het bijzonder op de startpagina weer te geven.

Deze machtiging is geldig voor onbepaalde en onbeperkte periode. DRAG'N SURVEY van haar kant verbindt zich ertoe elke verwijzing naar de naam, het beeld en/of het logo van de gebruiker of zijn bedrijf op verzoek onmiddellijk en zonder ingebrekestelling van de SITE te verwijderen.

Artikel 15 - BEVOEGDHEIDSREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met dit contract, is de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Créteil (94) in Frankrijk (FR).

Het recht dat van toepassing is op dit contract is het Franse recht (FR).

Artikel 16 - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS - VERPLICHTINGEN VAN DRAG'N SURVEY ALS ONDERAANNEMER

16.1 Beschrijving van de verwerkingen waar als DRAG'N SURVEY een verwerker dient

DRAG'N SURVEY is bevoegd om namens de GEBRUIKER de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de DIENSTEN te leveren. De partijen erkennen dat DRAG'N SURVEY in deze context optreedt als onderaannemer namens de GEBRUIKER, optredend als gegevensbeheerder in de zin van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("GDPR").

De kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens waarvoor DRAG'N SURVEY als verwerker optreedt, zijn als volgt:

 • Aard van de verwerking: registratie, organisatie, structurering, opslag en extractie van persoonlijke gegevens die door de GEBRUIKER worden verzonden
 • Doeleinden van de verwerking: het leveren van DIENSTEN aan de GEBRUIKER
 • Soorten verwerkte persoonsgegevens: identificatie van de respondenten van de enquête; resultaten van peilingen
 • Categorieën van betrokkenen: mensen die betrokken zijn bij peilingen, enquêtes en marktonderzoek
 • Duur van de behandeling: de duur van de behandeling komt overeen met de duur van de DIENSTEN.

16.2 Verplichtingen van DRAG'N SURVEY als onderaannemer

Als onderaannemer verbindt DRAG'N SURVEY zich ertoe om:

 • de persoonlijke gegevens die hem door de GEBRUIKER zijn toevertrouwd, alleen gebruiken namens de GEBRUIKER, in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de GEBRUIKER en met als enig doel de uitvoering van deze overeenkomst;
 • de door de GEBRUIKER toevertrouwde persoonsgegevens niet te gebruiken voor commerciële prospectiedoeleinden;
 • persoonsgegevens niet over te dragen naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij geautoriseerd door de GEBRUIKER of vereist onder toepasselijk recht; in dit geval informeert DRAG’N SURVEY de GEBRUIKER over deze wettelijke verplichting vóór de overdracht, tenzij de wet dergelijke informatie verbiedt om belangrijke redenen van openbaar belang;
 • om geen persoonlijke gegevens over te dragen, te gebruiken, te wijzigen of openbaar te maken aan iemand, gratis of tegen betaling, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de GEBRUIKER;
 • passende technische, organisatorische en structurele maatregelen nemen om, gelet op de aard van de persoonsgegevens en de risico's die de uitvoering van het contract met zich meebrengt, de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te bewaren en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden zijn vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde derden;
 • alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat haar werknemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de DIENSTEN, worden geïnformeerd en voldoende opgeleid om te voldoen aan de verbintenissen die DRAG'N SURVEY aangaat op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging van persoonsgegevens in overeenstemming met deze voorwaarden;
 • contractueel opleggen aan latere onderaannemers dezelfde verplichtingen inzake persoonsgegevens als die welke in deze overeenkomst zijn vastgelegd. In dit verband geeft de GEBRUIKER aan DRAG'N SURVEY een algemene voorafgaande toestemming voor de werving van latere onderaannemers;
 • de GEBRUIKER op de hoogte stellen van elk ernstig incident met betrekking tot de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en in het bijzonder van ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, gebruik of toegang tot of wijziging of vernietiging van persoonsgegevens;
 • rekening houdend met de aard van de verwerking, meewerken met de GEBRUIKER voor de uitvoering van de rechten van betrokkenen, waaronder het recht op toegang, rectificatie, wissing en verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht om niet te worden het onderwerp van een geautomatiseerde individuele beslissing (inclusief profilering);
 • rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die hem ter beschikking wordt gesteld, de GEBRUIKER helpen om de naleving van de verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van de verwerking, impactanalyses en voorafgaand overleg te garanderen;
 • verwijder naar keuze van de GEBRUIKER alle persoonlijke gegevens of stuur ze terug naar de GEBRUIKER aan het einde van dit contract en vernietig de bestaande kopieën, tenzij de toepasselijke wetgeving het bewaren van persoonlijke gegevens vereist;
 • aan de GEBRUIKER alle informatie ter beschikking stellen die nodig is om de naleving van de in dit artikel voorziene verplichtingen aan te tonen en om audits, waaronder inspecties, te laten uitvoeren door de GEBRUIKER of een andere door hem aangewezen auditor, en bij te dragen aan deze audits;
 • de GEBRUIKER onmiddellijk op de hoogte stellen als, naar zijn mening, een instructie van de GEBRUIKER een schending vormt van dit contract of van andere bepalingen van het recht van de Europese Unie of van het recht van de lidstaten met betrekking tot gegevensbescherming.

16.3Overboeking buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het geval van een Gebruiker die de Applicatie opent of gebruikt in een land buiten de EER dat geen passend beschermingsniveau biedt, of die zelf buiten de EER in een dergelijk land is gevestigd, is het aan deze Gebruiker om de naleving van de AVG-regels met betrekking tot doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land dat geen passend beschermingsniveau waarborgt.

De GEBRUIKER verbindt zich er ook toe de toepasselijke regels met betrekking tot persoonsgegevens die specifiek zijn voor het land waarin hij is gevestigd, na te leven.

Artikel 17 - VERPLICHTINGEN VAN DRAG'N SURVEY ALS GEGEVENSBEHEERDER

De GEBRUIKER kan de Privacybeleid inzien om meer te weten te komen over de verwerking van persoonsgegevens die wordt beheerd door DRAG'N SURVEY als gegevensbeheerder.