PRIVACYBELEID DRAG'N SURVEY

 1. DEFINITIES
 2. TOEPASSING: Online software voor het maken en beheren van enquêtes, onderzoeken, vragenlijsten en marktonderzoek.

  GEBRUIKER(S): Verwijst naar natuurlijke of rechtspersonen die gebruikmaken van de DIENSTEN die door de SITE worden aangeboden

  DIENST(EN): Online toegang tot de functies van de APPLICATIE via de SITE, hosting van de gegevens in verband met het gebruik van de functies van DE APPLICATIE. Sommige diensten zijn gereserveerd voor mensen die de prijs van het bijbehorende abonnement hebben betaald.

  PLAATSING: Website toegankelijk op www.dragnsurvey.com

 3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE-DPO
 4. De verwerkingsverantwoordelijke is DRAG'N SURVEY, SAS met een kapitaal van € 100.000, met maatschappelijke zetel te 12 Rue de Mesly 94000 Créteil, geregistreerd bij de RCS Créteil 804 864 908.

  De functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") van Drag'n Survey is:

  Matthieu Mélin, 26 avenue George V, 75008 Paris. dpo@astura.fr

 5. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN
 6. DRAG'N SURVEY kan worden verplicht om een aantal van uw persoonsgegevens te verwerken om:

  • het leveren van de DIENSTEN en het zorgen voor het beheer en de monitoring van de klantrelatie. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6.1, onder (b), van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("AVG"), op grond waarvan de verwerking rechtmatig is indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  • opvolgen van de relatie met prospects en uitvoeren van commerciële wervingsoperaties. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6.1, onder (f), van de AVG op grond waarvan de verwerking rechtmatig is als dit noodzakelijk is voor de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk het beheer van klanten en prospects;
  • om het verkeer te analyseren en de SITE te laten functioneren. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6.1 (f) van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is als dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk het beheer van zijn website. Met betrekking tot advertentie- en doelgroepmetingscookies is de verwerking gebaseerd op artikel 6.1 (a) AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is als de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking;
  • te reageren op uw verzoeken in het kader van de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met de AVG. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6.1(c) van de AVG op grond waarvan de verwerking rechtmatig is indien dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • voldoen aan haar wettelijke verplichtingen overeenkomstig artikel 6-II van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie en decreet nr. 2011-219 van 25 februari 2011, door het verzamelen van verbindingsgegevens die de identificatie van de persoon aan de oorsprong van de gepubliceerde inhoud mogelijk maken, zoals het IP-adres , de inlog-ID, het wachtwoord en de gegevens om deze te verifiëren of te wijzigen, in hun meest recente bijgewerkte versie. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6.1( c) van de AVG op grond waarvan de verwerking rechtmatig is indien dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 7. UW RECHTEN
 8. U hebt het recht om:

  • Drag'n survey te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens, hun rectificatie, wissing en de beperking van hun verwerking;
  • wanneer de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst, om de overdraagbaarheid van de gegevens te vragen;
  • om specifieke instructies te sturen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden;
  • te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (i) om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, wanneer een dergelijke verwerking is gebaseerd op het nastreven van de legitieme belangen van DRAG'N SURVEY; of (ii) voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover gerelateerd aan dergelijke prospectie;
  • om uw toestemming in te trekken wanneer u de storting van cookies op de SITE hebt geaccepteerd. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door uw browser in te stellen. Deze intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór een dergelijke intrekking is uitgevoerd.

  Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@dragnsurvey.com, waarin u uw voor- en achternaam vermeldt en zijn identiteit bewijst. In overeenstemming met artikel 12.5 van de AVG kan DRAG'N SURVEY weigeren om het recht op het verzoek toe te kennen als het kennelijk ongegrond of buitensporig is.

  U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens.

 9. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
 10. DRAG'N SURVEY deelt uw persoonsgegevens alleen mee aan ontvangers die gemachtigd en vastbesloten zijn om de hierboven vermelde doeleinden te bereiken. Hieronder vallen de personen die verantwoordelijk zijn voor de APPLICATIE en de klantrelatie van DRAG'N SURVEY en de externe dienstverleners die tussenbeide komen in het kader van de DIENSTEN.

 11. HOUDBAARHEID
 12. De door DRAG'N SURVEY verwerkte persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan nodig is voor het leveren van de DIENSTEN en het beheer en de opvolging van de klantrelatie en prospects. Sommige persoonsgegevens kunnen worden bewaard door archivering na deze periode om DRAG'N SURVEY in staat te stellen binnen de wettelijke verjaringstermijnen bewijs te leveren van het contract of de naleving van zijn verplichtingen.

 13. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
 14. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie die niet in aanmerking komt voor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. In voorkomend geval vallen deze doorgiften onder standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld of bindende bedrijfsregels die zijn goedgekeurd door een Europese gegevensbeschermingsautoriteit.

 15. VERPLICHTING VAN DE GEBRUIKER
 16. De GEBRUIKER blijft als enige verantwoordelijk voor zijn eigen verwerking en verbindt zich ertoe, indien nodig, zijn werknemers te informeren over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door DRAG'N SURVEY in het kader van de DIENSTEN en de hierboven beschreven modaliteiten. Wanneer de GEBRUIKER de persoonsgegevens van derden verwerkt in het kader van het gebruik van de DIENSTEN, erkent hij dat hij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke en dat Drag'n Survey optreedt als verwerker in de zin van de AVG, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene voorwaarden.