Polityka prywatności Drag'n Survey

 1. Definicje
 2. ZASTOSOWANIE: Oprogramowanie online do tworzenia i zarządzania ankietami, kwestionariuszami i badaniami rynkowymi.

  UŻYTKOWNIK (UŻYTKOWNICY): oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z USŁUG oferowanych przez WITRYNĘ.

  USŁUGI: Dostęp online do funkcjonalności APLIKACJI poprzez SERWIS, hosting danych związanych z korzystaniem z funkcjonalności APLIKACJI. Niektóre usługi są zarezerwowane dla osób, które zapłaciły cenę odpowiedniego abonamentu.

  STRONA INTERNETOWA: Serwis dostępny pod adresem www.dragnsurvey.com

 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 4. Administratorem danych jest DRAG'N SURVEY, SAS z kapitałem 100 000 EUR, z siedzibą pod adresem 12 Rue de Mesly, 94000 Créteil FRANCE, zarejestrowana w RCS Créteil 804 864 908.

  Inspektorem ochrony danych Drag’n Survey (IOD) jest:

  Matthieu Mélin, 26 avenue George V, 75008 Paris. dpo@astura.fr

 5. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE
 6. W tym celu może być konieczne przetworzenie niektórych Twoich danych osobowych przez DRAG’N SURVEY:

  • świadczyć USŁUGI i zapewnić zarządzanie i monitorowanie relacji z klientami. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, do której osoba zainteresowana jest stroną;
  • monitorować relacje z potencjalnymi klientami i przeprowadzać komercyjne operacje pozyskiwania klientów. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne dla uzasadnionych interesów administratora, a mianowicie zarządzania klientami i horyzont;
  • analizować ruch i umożliwić działanie WITRYNY. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, a mianowicie zarządzania jego stroną internetową. W przypadku plików cookie służących do wyświetlania reklam i pomiaru oglądalności, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust.;
  • odpowiadać na Twoje żądania w ramach realizacji Twoich praw zgodnie z RODO. Przetwarzanie to opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze..
  • wypełniać swoje zobowiązania prawne zgodnie z art. 6-II ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej oraz dekretem nr 2011-219 z dnia 25 lutego 2011 r., zbierając dane dotyczące połączeń, takie jak umożliwiają identyfikację osoby stojącej za publikowanymi treściami, takie jak adres IP, identyfikator połączenia, hasło i dane umożliwiające jej sprawdzenie lub modyfikację, w ich najnowszej zaktualizowanej wersji. To traktowanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • w celu wyodrębnienia danych z Google Forms na żądanie UŻYTKOWNIKA. W tym kontekście DRAG'N SURVEY może pośrednio gromadzić dane osobowe UŻYTKOWNIKA (listę plików "Google Forms" znajdujących się na Dysku Google UŻYTKOWNIKA, adres e-mail UŻYTKOWNIKA oraz dane związane z formularzami Google Forms). Przetwarzanie to opiera się na artykule 6.1 (b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

  Jako administrator danych, DRAG'N SURVEY nie jest zobowiązany do przetwarzania wrażliwych danych osobowych w rozumieniu RODO.

  W każdym przypadku DRAG'N SURVEY wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności twoich danych osobowych.

 7. TWOJE PRAWA
 8. Masz prawo do:

  • poprosić DRAG’N SURVEY o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie oraz ograniczenie ich przetwarzania;
  • gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, żądania przenoszenia danych;
  • wydania szczegółowych instrukcji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci;
  • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (i) z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzanie to opiera się na realizacji uzasadnionych interesów DRAG’N SURVEY; lub (ii) do celów poszukiwań, w tym profilowania, o ile jest to powiązane z takim poszukiwaniem;
  • wycofać swoją zgodę, gdy zaakceptowałeś umieszczanie plików cookie na WITRYNIE. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, konfigurując swoją przeglądarkę.

  Aby skorzystać z tych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres contact@dragnsurvey.com, podając swoje imię i nazwisko oraz uzasadniając swoją tożsamość. Zgodnie z art. 12 ust. 5 RODO DRAG’N SURVEY może odmówić uwzględnienia żądania, jeżeli żądanie jest oczywiście bezzasadne lub przesadne.

  Masz również możliwość wniesienia skargi do Krajowej Komisji Przetwarzania Danych i Wolności (CNIL), organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 9. ODBIORCY DANYCH
 10. DRAG’N SURVEY przekazuje Twoje dane osobowe wyłącznie odbiorcom upoważnionym i zdeterminowanym do realizacji celów wskazanych powyżej. Są to w szczególności osoby odpowiedzialne za APLIKACJĘ i relacje z klientami DRAG’N SURVEY oraz zewnętrzni dostawcy zaangażowani w USŁUGI.

 11. OKRES TRWAŁOŚCI
 12. Dane osobowe przetwarzane przez DRAG’N SURVEY są przechowywane przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego do świadczenia USŁUG oraz zarządzania i monitorowania relacji z klientami i perspektyw. Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane w drodze archiwizacji po upływie tego okresu, aby umożliwić firmie DRAG’N SURVEY potwierdzenie zawarcia umowy lub wywiązania się ze swoich zobowiązań w ustawowych terminach przedawnienia.

 13. TRANSFERY POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
 14. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, która nie korzysta z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony podjętej przez Komisję Europejską. W stosownych przypadkach transfery te są objęte standardowymi klauzulami umownymi przyjętymi przez Komisję Europejską, certyfikatem „Privacy Shield” lub wiążącymi regułami korporacyjnymi zatwierdzonymi przez europejski organ ochrony danych osobowych.

 15. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 16. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne przetwarzanie i zobowiązuje się, w stosownych przypadkach, do poinformowania swoich pracowników o przetwarzaniu danych osobowych obsługiwanych przez DRAG'N SURVEY w kontekście USŁUG i jej warunków, jak opisano poniżej. -powyżej. Kiedy UŻYTKOWNIK przetwarza dane osobowe osób trzecich w kontekście korzystania z USŁUG, przyjmuje do wiadomości, że działa jako administrator danych oraz, że Drag'n Survey działa jako podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO, zgodnie z przepisami RODO Warunki użytkowania.

 17. NIEUŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO SZKOLENIA SI
 18. DRAG'N SURVEY nie wykorzystuje żadnych danych osobowych UŻYTKOWNIKA do opracowywania, ulepszania ani szkolenia ogólnych modeli sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego.