Warunki użytkowania Drag'n Survey

DRAG'N SURVEY, SAS z kapitałem 100 000 €, z siedzibą pod adresem 12 Rue de Mesly w Créteil 94000, zarejestrowana w RCS Créteil 804 864 908, podjęta przez jej przedstawiciela prawnego.

Dyrektor publikacji: Roman STEC

Gospodarz: region europejski AWS (eu-west-3 / eu-central-1)

Artykuł 1 - Definicje

ZASTOSOWANIE: Oprogramowanie online do tworzenia i zarządzania ankietami, kwestionariuszami i badaniami rynkowymi.

KONTO: Osobista przestrzeń UŻYTKOWNIKA dostępna online za pomocą powiązanej nazwy użytkownika i hasła.

UŻYTKOWNIK (UŻYTKOWNICY): oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną korzystającą z USŁUG oferowanych przez WITRYNĘ

USŁUGI: Dostęp online do funkcjonalności APLIKACJI poprzez SERWIS, hosting danych związanych z korzystaniem z funkcjonalności APLIKACJI. Niektóre usługi są zarezerwowane dla osób, które zapłaciły cenę odpowiedniego abonamentu.

STRONA INTERNETOWA: Serwis dostępny pod adresem www.dragnsurvey.com

Artykuł 2 - WEJŚCIE W ŻYCIE I STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW

Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do wszystkich USŁUG. Ta wersja anuluje i zastępuje poprzednie wersje.

Wszyscy UŻYTKOWNICY podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom, które potwierdzają, że przeczytali i zaakceptowali bez ograniczeń i zastrzeżeń.

DRAG'N SURVEY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jednakże w przypadku zmiany niniejszych Ogólnych Warunków, złożone zamówienia podlegają Warunkom Ogólnym obowiązującym w dniu zamówienia.

Wydruk niniejszych Warunków Ogólnych należy do UŻYTKOWNIKA. W przypadku sporu co do ich zawartości, pomiędzy stronami dominuje system kopii zapasowych STRONY INTERNETOWEJ.

Artykuł 3 - WYMAGANA KONFIGURACJA

Aby skorzystać z USŁUG, każdy UŻYTKOWNIK musi posiadać szerokopasmowe łącze internetowe (na własny koszt i nie wliczone w cenę dostępu do USŁUG) oraz następujące oprogramowanie:

 • Aktualna przeglądarka internetowa z poniższej listy:
  • Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
 • Javascript w przeglądarce

DRAG'N SURVEY może poinformować UŻYTKOWNIKA (e-mailem lub w Internecie) o potrzebie aktualizacji niektórych wymaganych przeglądarek lub zainstalowania dodatkowego oprogramowania.

UŻYTKOWNIK zgadza się, że jeśli nie przeprowadzi wymaganych aktualizacji, może utracić dostęp do całości lub części USŁUG lub, że USŁUGI będą miały gorszą wydajność.

Artykuł 4 - KONTA

Aby uzyskać dostęp do USŁUG, UŻYTKOWNIK musi najpierw utworzyć konto. Tworzenie kont i korzystanie z kont jest zastrzeżone dla dorosłych i osób cywilnych.

Zakładając konto, użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z istotnymi cechami USŁUG oraz ceną za pośrednictwem informacji podanych na STRONIE INTERNETOWEJ.

Utworzenie konta odbywa się online, poprzez wypełnienie pól formularza. Obowiązkowe pola formularzy są oznaczone i brak odpowiedzi na te obowiązkowe pola uniemożliwia utworzenie konta.

Informacje podane przez UŻYTKOWNIKA podczas tworzenia konta muszą być dokładne i ewentualnie aktualizowane za pośrednictwem specjalnych formularzy na STRONIE INTERNETOWEJ.

UŻYTKOWNIK, który zarejestrował się z nieprawdziwymi informacjami lub który nie został zaktualizowany, może nie zostać uznany w trakcie sporu przez DRAG'N SURVEY jako UŻYTKOWNIK upoważniony do korzystania z USŁUG lub do składania reklamacji.

Konto jest ściśle osobiste. Nie można go przepisać (na inną osobę), przenosić, pożyczać ani wypożyczać.

UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kodów dostępu do swojego konta. To do niego należy zachowanie poufności i bezpieczeństwa. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za kody dostępu i ponosi wyłącznie konsekwencje, które mogą wyniknąć z użycia przez osoby trzecie, które są ich świadome. Jakakolwiek mimowolna utrata lub ujawnienie elementów, które mogą pozwolić osobie trzeciej na poznanie kodów dostępu, musi zostać natychmiast zgłoszone do DRAG'N SURVEY, aby identyfikatory zostały jak najszybciej unieważnione.

Zaleca się UŻYTKOWNIKOWI wylogowanie się z KONTA po zakończeniu korzystania z USŁUG.

Artykuł 5 - CENY PODANE NA STRONIE

Ceny podane na WITRYNIE zawierają wszystkie podatki (cena zawiera podatek). DRAG'N SURVEY zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Ceny obowiązują tak długo, jak długo są opublikowane na STRONIE INTERNETOWEJ.

Artykuł 6 - ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ SUBSKRYPCJI

Dostęp do SERWISU "konto profesjonalne " jest uzależniony od opłacenia ceny abonamentu.

Dostęp do SERWISU "konto profesjonalne " jest możliwy w ciągu maksymalnie 1 godziny od wpłaty.

Zamówienia abonamentowe podlegają natychmiastowej płatności. Wszystkie subskrypcje są płatne gotówką iz góry i nie podlegają zwrotowi.

Masz jednak prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dnis.

Okres odstąpienia wygasa czternaście dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, najlepiej listem poleconym.

Aby okres odstąpienia był przestrzegany, wystarczy, że wyślesz informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od Ciebie płatności zwrócimy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób; w każdym przypadku zwrot ten nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami.

W każdym przypadku, korzystając z konta po opłaceniu abonamentu, wyraźnie zrzekasz się wszelkich obowiązujących praw do odstąpienia od umowy.

Cena abonamentu jest płacona online za pośrednictwem operatora Systempay. Dopóki operator nie poinformuje UŻYTKOWNIKA i DRAG'N SURVEY o dokonaniu płatności, abonament nie może być uznany za wykupiony. Jeśli płatność zostanie zaakceptowana przez operatora, ale następnie podlega późniejszemu odrzuceniu (w szczególności w przypadku sprzeciwu, nieuczciwego użycia środka płatniczego), DRAG'N SURVEY może zakończyć lub zawiesić subskrypcję z mocy prawa bez formalności prawnych lub powiadomienia.

Zawieszenie lub wypowiedzenie subskrypcji nie oznacza zrzeczenia się przez DRAG'N SURVEY wypłaty pełnej należnej kwoty.

W przypadku sporu o płatności, pierwszeństwo między stronami ma system informatyczny operatora.

Artykuł 7 - OPIS USŁUG ZASTRZEŻONYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW Z SUBSKRYPCJĄ

7.1 Zapewnienie dostępu do funkcjonalności APLIKACJI

UŻYTKOWNICY mają niewyłączne, niezbywalne, osobiste i czasowe prawo do korzystania z funkcji APLIKACJI.

APLIKACJA jest usługą dostępną za pośrednictwem Internetu. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dostęp do funkcjonalności APLIKACJI odbywa się wyłącznie przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem kodów dostępu powiązanych z kontem. Żaden plik wykonywalny APLIKACJI nie jest przekazywany UŻYTKOWNIKOWI.

DRAG'N SURVEY zastrzega sobie prawo do poprawiania WNIOSKU. UŻYTKOWNIK powstrzymuje się od wykonywania jakiejkolwiek kopii całości lub części APLIKACJI.

UŻYTKOWNIK nie jest upoważniony do odpłatnego lub bezpłatnego udostępniania całości lub części APLIKACJI osobom trzecim.

Aby nie zakłócać prawidłowego działania APLIKACJI, zabrania się korzystania z APLIKACJI z wykorzystaniem procedur nieopisanych w dokumentacji użytkownika online (w szczególności za pomocą skryptów lub programów innych niż przeglądarki internetowe).

UŻYTKOWNIK korzysta z aktualizacji APLIKACJI bez dodatkowych kosztów i w związku z tym akceptuje, że DRAG'N SURVEY może bez uprzedzenia iw dowolnym czasie modyfikować funkcjonalność aplikacji poprzez dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie najnowszej wersji.

Tylko użytkownicy, którzy zapisali się na „konto profesjonalne” USŁUGI, mogą uzyskać dostęp do USŁUG zarezerwowanych dla tego typu konta na czas ich subskrypcji.

DRAG'N SURVEY zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do funkcjonalności "darmowego konta " w dowolnym momencie.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się, że korzystanie przez niego z funkcji APLIKACJI nie jest sprzeczne z obowiązującym prawem i przepisami oraz nie narusza praw osób trzecich ani porządku publicznego i moralności.

Jest to szczególnie surowo zabronione, ale nie wyłącznie:

 • rozpowszechnianie za pośrednictwem USŁUG lub STRONY INTERNETOWEJ treści o charakterze pornograficznym lub naruszających własność intelektualną lub prawa osobiste (w szczególności, ale nie wyłącznie, prawa do wizerunku, prywatności, honoru i uznania) osób trzecich.
 • do korzystania z USŁUG związanych z fałszywą tożsamością, fałszywym lub sfałszowanym adresem e-mail lub nagłówkiem, lub do prób oszukania osób trzecich co do tożsamości lub jakości UŻYTKOWNIKA; Ankiety, quizy, kwestionariusze, badania rynku, wysyłanie wiadomości muszą być zatem wykonywane pod tożsamością UŻYTKOWNIKA, aby osoby odpowiadające na kwestionariusze lub otrzymujące informacje mogły bezpośrednio i po prostu zidentyfikować UŻYTKOWNIKA.
 • do korzystania z USŁUG lub Witryny w celu wysyłania informacji lub pozyskiwania osób poniżej 18 roku życia, chyba że zezwolą na to osoby sprawujące władzę rodzicielską nad małoletnim.
 • do korzystania z USŁUG w loteriach lub konkursach

Używanie funkcji do wysyłania niechcianych e-maili lub tych, które nie są zgodne z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. Dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności jest surowo zabronione.

7.2 Hosting danych USER

DRAG'N SURVEY przechowuje dane UŻYTKOWNIKA związane z korzystaniem z APLIKACJI na czas trwania subskrypcji oraz w ramach limitu miejsca określonego na STRONIE INTERNETOWEJ.

DRAG'N SURVEY zastrzega sobie prawo do zakończenia świadczenia usług hostingowych dla "darmowego konta " w dowolnym momencie.

UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przechowywanych w jego imieniu przez DRAG'N SURVEY. UŻYTKOWNIK jest zatem odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych związanych z jego kontem w rozumieniu ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. O przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się, że dane przechowywane przez DRAG'N SURVEY nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności w zakresie własności intelektualnej.

DRAG'N SURVEY może zlecić hosting danych profesjonalnemu gospodarzowi.

Zapisanie hostowanych danych należy do użytkownika. DRAG'N SURVEY nie świadczy żadnych usług tworzenia kopii zapasowych.

Artykuł 8 - DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

USŁUGI są dostępne 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przypadkowych przerw (awaria, błąd, zerwane połączenia sieciowe) lub niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SERWISU.

DRAG'N SURVEY w szczególności zastrzega sobie prawo do przerwania USŁUGI w celu wykonania czynności konserwacyjnych (zmiana sprzętu, korekta błędów, aktualizacje, korekta naruszeń bezpieczeństwa) i zobowiązuje się, o ile to możliwe i z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, dokonywania tych przerw w okresach nieużywania lub mniejszego korzystania z USŁUGI przez UŻYTKOWNIKA.

Za te przerwy DRAG'N SURVEY nie przysługuje żadna rekompensata ani zwrot ceny subskrypcji.

Artykuł 9 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z USŁUG i ponosi tylko ryzyko związane z ich korzystaniem. Ankiety, quizy, kwestionariusze, badania rynku są przeprowadzane na pełną odpowiedzialność UŻYTKOWNIKÓW, DRAG'N SURVEY interweniuje wyłącznie w charakterze wydawcy oprogramowania świadczonego jako usługa (oprogramowanie ASP).

UŻYTKOWNIK potwierdza, że ​​otrzymał od DRAG'N SURVEY wszelkie informacje dotyczące USŁUG, aby mógł ocenić ich przydatność do swoich potrzeb.

DRAG'N SURVEY nie może w szczególności zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA, związane w szczególności z:

 • wszelkie przerwy w ŚWIADCZENIU USŁUGI niezależne od kontroli DRAG'N SURVEY, a także wszelkie przerwy przewidziane w artykule 8;
 • do korzystania z USŁUGI przez UŻYTKOWNIKA niezgodnego z niniejszymi ogólnymi warunkami i dokumentacją użytkownika dostępną na STRONIE INTERNETOWEJ;
 • niezgodność z wymaganą konfiguracją;

W przypadku, gdy odpowiedzialność DRAG'N SURVEY wobec UŻYTKOWNIKA zostanie uznana prawomocnym orzeczeniem sądu, jest to ograniczone do kwoty opłaconego abonamentu w przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę lub rok od ceny abonamentu. Odpowiedzialność umowna DRAG'N SURVEY jest przewidziana w umowie trzy (3) miesiące od zdarzenia inicjującego, co pozwala na zakwestionowanie jej odpowiedzialności.

W przypadku, gdy odpowiedzialność DRAG'N SURVEY lub jeden z jej kierowników lub pracowników zostałaby zakwestionowana przez osobę trzecią w wyniku działań UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK zobowiązuje się zwolnić DRAG'N SURVEY za wszelkie szkody, koszty (prawnicy , komornicy, biegli).

W żadnym przypadku DRAG'N SURVEY nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne, fizyczne lub niefizyczne szkody związane z korzystaniem z APLIKACJI, STRONY INTERNETOWEJ lub USŁUG, w tym za utratę eksploatacji lub straty finansowe wynikające z korzystanie lub niemożność korzystania z USŁUG.

USŁUGI są świadczone tak, jak są i bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności DRAG'N SURVEY nie gwarantuje, że USŁUGI nie zawierają błędów ani nieprawidłowości w działaniu. DRAG'N SURVEY nie gwarantuje żadnych ilościowych ani jakościowych wyników ani wydajności.

DRAG'N SURVEY nie gwarantuje kompatybilności ani współdziałania aplikacji z jakimkolwiek oprogramowaniem, sprzętem lub formatem bazy danych. DRAG'N SURVEY nie gwarantuje żadnej odwracalności.

DRAG'N SURVEY nie przeprowadza żadnych kontroli ani moderacji przed umieszczeniem ankiet, kwestionariuszy lub badań online, za które pełną i całkowitą odpowiedzialność ponosi UŻYTKOWNIK.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że hostowane dane mogą nie być już dostępne po zakończeniu subskrypcji i że DRAG'N SURVEY może zniszczyć hostowane dane bez opóźnienia lub powiadomienia po wykupieniu subskrypcji.

Artykuł 10 - FORCE MAJEURE/ SIŁA WYŻSZA

UŻYTKOWNIK wyraźnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że DRAG'N SURVEY jest zwolniony ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadku działania siły wyższej. Oprócz przypadków siły wyższej powszechnie uznawanych przez przepisy prawa i sądy, stanowią przypadek siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych przez operatorów publicznych lub prywatnych, decyzje legislacyjne lub regulacje dotyczące USŁUGI i modyfikujące saldo umowne.

W przypadku działania siły wyższej DRAG'N SURVEY może wypowiedzieć USŁUGĘ i subskrypcje bez wypowiedzenia z mocy prawa, bez formalności prawnych lub jakiegokolwiek odszkodowania.

Artykuł 11 - ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI

Subskrypcje są automatycznie odnawiane na identyczne okresy, chyba że użytkownik dezaktywuje automatyczne odnawianie za pomocą opcji zarządzania kontem.

DRAG'N SURVEY może wypowiedzieć jakąkolwiek obecną subskrypcję, jeśli UŻYTKOWNIK nie wywiąże się z obowiązku określonego w niniejszych warunkach ogólnych ipso iure 24 godziny po formalnym zawiadomieniu o naprawieniu tego, bez podejmowania działań.

W przypadku rażącego zaniedbania ze strony UŻYTKOWNIKA wprowadzenia do gry bezpieczeństwa USŁUG, DRAG'N SURVEY lub w przypadku niezgodności z obowiązującym prawem lub naruszeniem praw osób trzecich lub porządku publicznego i dobra organy celne DRAG 'N SURVEY mogą zawiesić lub zamknąć konto danego UŻYTKOWNIKA bez uprzedzenia. Korzystanie z funkcji przesyłania wiadomości do celów SPAM powoduje natychmiastowe zawieszenie lub zakończenie świadczenia USŁUG.

Związane jest ze SPAMEM rozpowszechnianie ankiet poprzez system kampanii mailingowych bez uzyskania uprzedniej, wolnej i konkretnej zgody odbiorcy wiadomości, chyba że odbiorca jest już klientem UŻYTKOWNIKA.

Na mocy tej klauzuli strony wyraźnie zamierzają móc dokonać, w drodze wyjątku od postanowień artykułów 1184 i następnych Kodeksu Cywilnego, takiego pozasądowego zakończenia USŁUG w miejsce ich rozstrzygnięcia sądowego.

Po rozwiązaniu, kody dostępu umożliwiające dostęp do SERWISU tracą ważność, a USŁUGA nie jest dostępna.

Artykuł 12 - OPIS SERWISU PANELU

UŻYTKOWNICY, którzy utworzyli kwestionariusz w DRAG’N SURVEY, mogą kupić panel.

Korzystanie z Panelu podlega regulaminowi firmy Cint Research Process Management System.

Liczba zamawianych respondentów, a także cena Panelu wskazana podczas zamówienia mogą ulec zmianie, jeśli wskaźnik rezygnacji respondentów jest większy lub równy 25% lub jeśli oprócz tych określonych w składzie panelu zostanie zastosowane filtrowanie.

Za rezygnację z udziału uważa się zatrzymanie się respondenta w połowie wypełniania kwestionariusza.

Przekierowanie strony lub pytania odnoszące się do strony z podziękowaniem w kwestionariuszu jest traktowane jako filtrowanie.

Artykuł 13 - WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Cała zawartość dostępna za pośrednictwem USŁUG lub STRONY INTERNETOWEJ jest chroniona postanowieniami kodeksu własności intelektualnej i międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone przez DRAG'N SURVEY.

Wszelkie powielanie, przedstawianie, rozpowszechnianie, ekstrakcja znacząca jakościowo lub ilościowo, ponowne wykorzystanie, modyfikacje, adaptacje, tłumaczenia, aranżacje dostępnych treści są surowo zabronione.

Zastrzegamy sobie prawo do korekty APLIKACJI i STRONY INTERNETOWEJ.

DRAG'N SURVEY jest znakiem handlowym zarejestrowanym w INPI.

Artykuł 14 - UMOWA ORAZ ZEZWOLENIE NA OBRAZ / LOGO

UŻYTKOWNIK wyraźnie upoważnia DRAG’N SURVEY do cytowania swojego nazwiska i / lub nazwy firmy, a także do umieszczania swojego logo na STRONIE INTERNETOWEJ, w szczególności na stronie głównej.

Niniejsze zezwolenie jest ważne na czas nieokreślony i nieograniczony. Firma DRAG'N SURVEY zobowiązuje się do natychmiastowego i bez powiadomienia usunięcia z WITRYNY wszelkich odniesień do nazwy, wizerunku i / lub logo użytkownika lub jego firmy na żądanie.

Artykuł 15 - PRZYPISANIE JURYSDYKCJI I PRAWA WŁAŚCIWEGO

W przypadku wszelkich sporów, które mogą powstać w trakcie niniejszej umowy, jurysdykcję przypisuje się właściwym sądom miasta Créteil (94) we Francji (FR).

Prawem właściwym dla tej umowy jest prawo francuskie (FR).

Artykuł 16 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - OBOWIĄZKI DRAG’N SURVEY DZIAŁAJĄCEGO JAKO PODWYKONAWCA

16.1 Opis zabiegu, którego DRAG’N SURVEY jest podwykonawcą

DRAG'N SURVEY jest upoważniony do przetwarzania w imieniu UŻYTKOWNIKA danych osobowych niezbędnych do świadczenia USŁUG. Strony uznają, że w tym kontekście DRAG'N SURVEY działa jako podmiot przetwarzający w imieniu UŻYTKOWNIKA, działając jako administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Cechy przetwarzania danych osobowych, w przypadku których DRAG’N SURVEY działa jako podmiot przetwarzający, są następujące:

 • Charakter przetwarzania: rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie i ekstrakcja danych osobowych przekazanych przez UŻYTKOWNIKA
 • Cele przetwarzania: świadczenie USŁUG na rzecz UŻYTKOWNIKA
 • Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: identyfikacja respondentów ankiet; wyniki ankiety
 • Kategorie zainteresowanych osób: osoby zaangażowane w sondaże, ankiety i badania rynku
 • Czas trwania zabiegu: czas trwania zabiegu odpowiada czasowi trwania USŁUG.

16.2 Obowiązki DRAG’N SURVEY występującego w charakterze podwykonawcy

Jako podwykonawca DRAG’N SURVEY zobowiązuje się do:

 • wykorzystywać dane osobowe powierzone mu przez UŻYTKOWNIKA wyłącznie w imieniu UŻYTKOWNIKA, zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami UŻYTKOWNIKA i wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy;
 • nie wykorzystywać danych osobowych powierzonych przez UŻYTKOWNIKA do celów komercyjnych;
 • nie przekazywać danych osobowych do kraju trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, chyba że UŻYTKOWNIK udzielił na to zgody lub jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa; w takim przypadku DRAG’N SURVEY informuje UŻYTKOWNIKA o tym prawnym obowiązku przed przekazaniem, chyba że prawo zabrania takiego informowania z ważnych powodów interesu publicznego;
 • nie cedować, nie wykorzystywać, modyfikować ani nie ujawniać nikomu danych osobowych, bezpłatnie lub za opłatą, bez uprzedniej pisemnej zgody UŻYTKOWNIKA;
 • podejmie odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i strukturalne w celu zachowania, z uwzględnieniem charakteru danych osobowych i zagrożeń związanych z realizacją umowy, poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności zapobiegania ich zniekształcone, uszkodzone lub przekazane nieuprawnionym stronom trzecim;
 • podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że jego pracownicy zaangażowani w świadczenie usług są odpowiednio poinformowani i przeszkoleni w zakresie wypełniania zobowiązań podjętych przez DRAG’N SURVEY w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z niniejszymi warunkami;
 • nakładać na dalszych podwykonawców te same zobowiązania dotyczące danych osobowych, które są określone w niniejszej umowie. W związku z tym, UŻYTKOWNIK wyraża zgodę DRAG’N SURVEY na udzielenie ogólnej, uprzedniej zgody na zatrudnianie dalszych podwykonawców;
 • powiadomić UŻYTKOWNIKA o każdym poważnym incydencie związanym z przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych osobowych, a w szczególności o każdym nieuprawnionym dostępie, ujawnieniu, wykorzystaniu lub dostępie, modyfikacji lub zniszczeniu danych osobowych;
 • mając na uwadze charakter przetwarzania, współpracujemy z UŻYTKOWNIKIEM w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym prawa dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do odmowy podlegać indywidualnej zautomatyzowanej decyzji (w tym profilowaniu);
 • biorąc pod uwagę charakter zabiegu i udostępnione mu informacje, pomóc UŻYTKOWNIKOWI w zapewnieniu wywiązania się z obowiązków związanych z bezpieczeństwem leczenia, analizą skutków i wcześniejszymi konsultacjami;
 • w zależności od wyboru UŻYTKOWNIKA usunąć wszystkie dane osobowe lub zwrócić je UŻYTKOWNIKOWI po zakończeniu tej umowy i zniszczyć istniejące kopie, chyba że obowiązujące prawo wymaga zachowania danych osobowych;
 • udostępniać UŻYTKOWNIKOWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności z obowiązkami przewidzianymi w niniejszym artykule oraz w celu umożliwienia przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, przez UŻYTKOWNIKA lub innemu audytorowi, do którego został upoważniony, oraz przyczynienia się do tych audytów;
 • niezwłocznie poinformować UŻYTKOWNIKA, jeżeli jego zdaniem polecenie UŻYTKOWNIKA stanowi naruszenie niniejszej umowy lub innych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa państw członkowskich w zakresie ochrony danych.

16.3Przeniesienie poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG ") W przypadku Użytkownika, który uzyskuje dostęp do Aplikacji lub korzysta z niej w kraju poza EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony lub który jest - nawet ustanowiony poza EOG w takim kraju to do tego Użytkownika należy przestrzeganie przepisów RODO dotyczących przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony.

UŻYTKOWNIK zobowiązuje się ponadto do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych specyficznych dla kraju, w którym ma siedzibę.

Artykuł 17 - OBOWIĄZKI DRAG’N SURVEY DZIAŁAJĄCEGO JAKO KIEROWNIK

UŻYTKOWNIK może zapoznać się z Polityka prywatności aby dowiedzieć się o przetwarzaniu ich danych osobowych przez DRAG’N SURVEY jako administratora danych.