DRAG'N SURVEYS ALMINDELIGE BRUGSBETINGELSER

DRAG'N SURVEY, forenklet aktieselskab (SAS) med selskabskapital på 100.000 €, hovedsæde beliggende på 12 Rue de Mesly 94000 Créteil (Frankrig), registreret i handels- og selskabsregistret RCS i Créteil under nummer 804 864 908, repræsenteret af sin repræsentant i henhold til loven.

Ansvarshavende udgiver: hr. Roman Stec

Hostingudbyder: AWS, Europa-zone (eu-west-3,eu-central-1)

Artikel 1 - Definitioner

ANVENDELSE: Onlinesoftware til oprettelse og administration af undersøgelser, spørgeundersøgelser, spørgeskemaer og markedsundersøgelser.

KONTO: BRUGERENS personlige onlineområde med adgang via brugernavn og adgangskode

BRUGER(E): Betegner alle fysiske og juridiske personer, som bruger de TJENESTER, WEBSITET tilbyder.

TJENESTE(R): Onlineadgang til APP'ens funktioner via WEBSITET, hosting af data i forbindelse med brug af APP'ens funktioner. Visse tjenester er forebeholdt de personer, som har betalt prisen for det tilsvarende abonnement.

WEBSITE: Website tilgængelig på adressen www.dragnsurvey.com

Artikel 2 - BRUGSBETINGELSERNES IKRAFTTRÆDEN OG ANVENDELSE

Nærværende Almindelige Brugsbetingelser er gældende for alle TJENESTERNE. Denne version annullerer og træder i stedet for tidligere versioner.

Alle BRUGERE er underlagt nærværende Almindelige Brugsbetingelser, som de erklærer at have læst og accepteret uden begrænsninger eller forbehold.

DRAG'N SURVEY forbeholder sig retten til at ændre nærværende Almindelige Brugsbetingelser på ethvert tidspunkt og uden varsel. I tilfælde af ændring af nærværende Almindelige Brugsbetingelser vil alle afgivne ordrer dog fortsat være underlagt de Almindelige Brugsbetingelser, der var gældende på tidspunktet for ordreafgivelsen.

Det tilkommer BRUGEREN at printe nærværende Almindelige Brugsbetingelser ud. I tilfælde af tvist vedrørende indholdet har WEBSITETS sikkerhedskopieringssystem retsgyldighed mellem parterne.

Artikel 3 - SYSTEMKRAV

For at kunne bruge TJENESTERNE skal BRUGEREN have en højhastighedsinternetforbindelse (for egen regning og ikke inkluderet i prisen for adgang til TJENESTERNE) og følgende software:

 • En af følgende internetbrowsere:
  • Edge
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Safari
 • Javascript aktiveret i browseren

DRAG'N SURVEY kan informere BRUGEREN (pr. email eller onlinemeddelelse) om nødvendigheden af at opdatere visse påkrævede browsere eller installere yderligere software.

BRUGEREN accepterer, at såfremt han/hun ikke foretager de påkrævede opdateringer, risikerer han/hun ikke at have adgang til alle eller en del af TJENESTERNE, eller at TJENESTERNES kvalitet forringes.

Artikel 4 - KONTI

For at få adgang til TJENESTERNE skal BRUGEREN først oprette en konto. Oprettelse og brug af konti er forbeholdt myndige og civilretligt ansvarlige personer.

Når BRUGEREN opretter en konto, erklærer denne samtidigt at have kendskab til TJENESTERNES hovedkarakteristika samt deres pris gennem informationer på WEBSITET.

Oprettelsen af kontoen foregår online ved udfyldelse af felterne i formularen. De obligatoriske felter er angivet, og manglende udfyldelse forhindrer oprettelse af kontoen.

De informationer, som BRUGEREN angiver ved oprettelse af kontoen, skal være korrekte og eventuelt opdateres via WEBSITETS formularer.

En BRUGER, som har oprettet en konto med fantasifulde oplysninger, eller som ikke har opdateret sine oplysninger, risikerer i tilfælde af tvist ikke at blive betragtet som en BRUGER af DRAG'N SURVEY med ret til at anvende TJENESTERNE og indgive klage.

Kontoen er strengt personlig. Den kan hverken sælges, overføres, udlejes eller udlånes.

BRUGEREN er ansvarlig for sikkerheden af adgangskoderne til sin konto. Det påhviler ham/hende at opbevare dem på fortrolig og sikker vis. BRUGEREN erklærer at være ansvarlig for adgangskoderne og alene bære de mulige konsekvenser af tredjemands anvendelse af disse. Tab eller ufrivillig udbredelse af elementer, som kan give tredjemand kendskab til adgangskoderne, skal øjeblikkeligt meddeles DRAG'N SURVEY, således brugernavnene kan ugyldiggøres hurtigst muligt.

BRUGEREN anbefales at logge af KONTOEN, så snart han/hun er færdig med at bruge TJENESTERNE.

Artikel 5 - PRISER PÅ WEBSITET

Priserne på WEBSITET er inklusive moms. DRAG'N SURVEY forbeholder sig retten til at ændre sine priser på et hvert tidspunkt. Priserne er gyldige, så længe de står på WEBSITET.

Artikel 6 - TEGNING OG BETALING AF ABONNEMENTER

Adgang til TJENESTEN "erhvervskonto" er betinget af betaling af abonnementsprisen.

Adgang til TJENESTEN "erhvervskonto" åbnes inden for en frist på maksimum 1 time efter betalingen.

Ved tegning af abonnement skal prisen betales øjeblikkeligt. Alle abonnementer skal betales kontant og forud og kan ikke give anledning til refundering.

Du har dog en fortrydelsesret på fjorten dage.

Fortrydelsesretten udløber fjorten dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. For at gøre fortrydelsesretten gældende skal du klart meddele os din beslutning om at trække dig ud af nærværende aftale helst pr. rekommanderet brev.

For at gøre fortrydelsesretten gældende behøver du blot sende os din meddelelse inden fristens udløb.

Såfremt du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til nærværende aftale, vil vi tilbagebetale alle betalte beløb inden for rimelig tid og under alle omstændigheder senest fjorten dage efter den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din tilbagekaldelse. Vi foretager tilbagebetalingen ved brug af samme betalingsmåde, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt anmoder om anden form for tilbagebetaling. Under alle omstændigheder medfører tilbagebetalingen ingen omkostninger for dig.

Hvis du anvender din konto efter betaling af abonnementet, giver du under alle omstændigheder afkald på din fortrydelsesret.

Abonnementsprisen skal betales online via Systempay. Så længe operatøren ikke har meddelt BRUGEREN og DRAG'N SURVEY, at betalingen er blevet gennemført, kan abonnementet ikke betragtes som tegnet. Såfremt betalingen accepteres af operatøren, men efterfølgende bliver afvist (særlig som følge af betalingspærring eller svigagtig anvendelse af en betalingsmåde), kan DRAG'N SURVEY med fuld ret opsige eller afbryde abonnementet uden retlige formaliteter eller varsel.

Afbrydelsen eller opsigelsen af abonnementet medfører ikke DRAG'N SURVEYS afståelse fra sin ret til betaling af de skyldige beløb.

I tilfælde af tvist vedrørende betalingen er operatørens informationssystem gyldigt mellem parterne.

Artikel 7 - BESKRIVELSE AF TJENESTER FORBEHOLDT BRUGERE SOM HAR TEGNET ABONNEMENT

7.1 Adgang til APP'ens funktioner

BRUGERENE har en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og midlertidig ret til adgang til APP'ens funktioner.

APP'en leveres som en tjenesteydelse tilgængelig på internettet. BRUGEREN erklærer og accepterer, at adgangen til APP'ens funktioner udelukkende sker via en internetbrowser ved brug af de til kontoen tilkyttede loginoplysninger. BRUGEREN modtager ingen eksekverbar fil.

DRAG'N SURVEY forbeholder sig retten til at ændre APP'en. BRUGEREN har ikke ret til at kopiere APP'en eller dele af den.

BRUGEREN har ikke ret til at give tredjemand adgang til APP'en eller en del af den og det hverken gratis eller mod betaling.

For ikke at forstyrre APP'ens drift er det forbudt at bruge APP'en ved hjælp af procedurer, der ikke er beskrevet i onlinebrugsinstrukserne (særlig ved brug af scripter og andre programmer end internetbrowsere).

BRUGEREN har omkostningsfri adgang til opgraderinger af APP'en og accepter som følge heraf, at DRAG'N SURVEY på ethvert tidspunkt og uden varsel kan ændre APP'ens funktioner ved tilføjelse, sletning eller ændring af den foregående version.

Kun de BRUGERE, der har tegnet abonnement med adgang til TJENESTER i en "erhvervskonto" har adgang til de TJENESTER, der er forbeholdt denne type konti i abonnementets varighed.

DRAG'N SURVEY forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ophæve adgangen til de funktioner, er der tilgængelige for "gratis konti".

BRUGEREN forpligter sig til at sikre, at hans/hendes brug af APP'ens funktioner ikke er i strid med gældende lov og regler, ikke krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med offentlig orden eller almindelig sædelighed.

Det er især, men ikke kun, strengt forbudt:

 • via TJENESTERNE eller WEBSITET at udsende pornografisk indhold eller indhold, som krænker intellektuelle ejendomsrettigheder eller personlige rettigheder (særlig, men ikke kun, billedrettigheder, privatlivets fred, ære eller hensyn).
 • at anvende TJENESTER forbundet med en falsk identitet, en falsk eller forfalsket e-mailadresse eller logo, eller forsøg på hvilken som helst måde at vildlede tredjemand, hvad angår BRUGERENS identitet eller berettigelse. Undersøgelser, spørgeundersøgelser, spørgeskemaer, markedsundersøgelser og udsendelse af beskeder skal foretages under BRUGERENS identitet, således respondenterne i spørgeundersøgelserne eller modtagerne af informationerne let og direkte kan identificere BRUGEREN.
 • at bruge TJENESTERNE eller WEBSITET til at sende informationer eller opsøge personer under 18 år, medmindre der er opnået tilladelse hertil fra de personer, som har forældremyndigheden over de pågældende mindreårige.
 • at bruge TJENESTERNE til lotterier eller konkurrencer.

Det er strengt forbud at bruge funktionerne til at sende uopfordrede e-mails eller e-mails, der ikke overholder den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om informationsteknologi , filer og frihed.

7.2 Hosting af BRUGERNES data

DRAG'N SURVEY sikrer hosting af BRUGERENS data i forbindelse med brug af APP'en i hele abonnementets varighed og inden for grænserne af den lagerplads, der angives på WEBSITET.

DRAG'N SURVEY forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at afslutte hostingtjenester for "gratis konti".

BRUGEREN er ansvarlig for overholdelse af bestemmelserne i den franske lov om informationsteknologi og frihed, hvad angår de personoplysninger, der opbevares af DRAG'N SURVEY på dennes konto. BRUGEREN er således ansvarlig for behandling af personoplysninger i forbindelse med sin konto i den betydning, der gives i den franske lov nr. 78-19 af 6. januar 1978 om informationsteknologi, filer og frihed.

BRUGEREN forpligter sig til, at de data, der opbevares af DRAG'N SURVEY, ikke er i strid med gældnede love og regler og ikke krænker tredjemands rettigheder, særlig hvad angår intellektuelle ejendomsrettigheder.

DRAG'N SURVEY kan overlade hosting af data til en professionel hostingudbyder.

Det er BRUGERENS ansvar at foretage en sikkerhedskopiering af de opbevarede data. DRAG'N SURVEY foretager ingen sikkerhedskopiering.

Artikel 8 - TJENESTERNES RÅDIGHED

TJENESTERNE er til rådighed døgnet rundt med forbehold for utilsigtede afbrydelser (uheld, fejl, afbrydelse af netværket) eller afbrydelser, som er nødvendige for TJENESTERNES drift.

DRAG'N SURVEY forbeholder sig især retten til at afbryde TJENESTERNE i forbindelse med vedligeholdelse (udskiftning af udstyr, udbedring af fejl, opdateringer, udbedring af sikkerhedsbrud) og forpligter sig så vidt muligt og med undtagelse af ekstraordinære situationer til at foretage disse afbrydelser i perioder, hvor BRUGEREN ikke anvender TJENESTERNE eller anvender dem mindre.

DRAG'N SURVEY er ikke forpligtet til at betale nogen form for skadesløsholdelse eller tilbagebetaling af abonnementsprisen som følge af disse afbrydelser.

Artikel 9 - ANSVAR

BRUGEREN er alene ansvarlig for brug af TJENESTERNE og bærer alene risiciene i forbindelse med brugen. Undersøgelser, meningsmålinger, spørgeskemaer og markedundersøgelser udføres under BRUGERNES fulde ansvar. DRAG'N SURVEY optræder udelukkende som producent af det software, der leveres som en tjeneste (ASP software).

BRUGEREN erklærer at have modtaget alle informationer af DRAG'N SURVEY vedrørende TJENESTERNE, således han/hun er i stand til at vudere, hvorvidt de er tilpassede hans/hendes behov.

DRAG'N SURVEY kan især ikke stilles til ansvar for skader, som BRUGEREN har lidt særlig i forbindelse med:

 • afbrydelse af TJENESTERNE, som DRAG4N SURVEY ikke har nogen indflydelse på, samt de i artikel 8 nævnte afbrydelser,
 • BRUGERENS anvendelse af TJENESTERNE i strid med nærværende almindelige brugsbetingelser og de brugsinstrukser, der er tilgængelige på WEBSITET,
 • ikke-overholdelse af systemkravene.

Såfremt DRAG'N SURVEYS erstatningsansvar over for BRUGEREN skulle blive fastslået af en definitiv eller eksigibel retsbeslutning, kan dette ikke overstige det betalte beløb for abonnementet på det tidspunkt, hvor den skadevoldende begivenhed indtraf, eller abonnementsprisen for et år. DRAG'N SURVEY's erstatningsansvar i kontraktforhold forældes kontraktligt efter tre (3) måneder at regne fra den skadevoldende begivenheden.

Såfremt DRAG'N SURVEY eller en af dets ansvarshavende eller ansatte skulle blive draget til ansvar for en BRUGERS handlinger, forpligter BRUGEREN sig til at skadesløsholde DRAG'N SURVEY for alle erstatningsbeløb, omkostninger (advokater, fogeder, syns- og skønsforretninger) samt sagsomkostninger.

DRAG'N SURVEY kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte eller indirekte, materielle eller immaterielle skader samt person- eller tingsskader i forbindelse med brug af APP'en, WEBSITET eller TJENESTERNE og herunder driftsmæssige eller økonomiske tab som følge af anvendelse af eller forhindring i at anvende TJENESTERNE.

TJENESTERNE leveres i foreliggende stand og uden nogen form for garanti. DRAG'N SUVEY garanterer særlig ikke eventuelle fejl eller funktionsfejl vedrørende TJENESTERNE. DRAG'N SURVEY garanterer ikke noget kvantitativt eller kvalitativt resultat eller ydelse.

DRAG'N SURVEY garanterer ikke APP'ens kompatibilitet eller interoperabilitet med andet software, udstyr eller databaseformat. DRAG'N SURVEY garanterer ikke nogen form for reversibilitet.

DRAG'N SURVEY foretager ingen kontrol eller tilpasning inden spørgeundersøgelserne lægges online. BRUGEREN er alene fuldt ansvarlig for undersøgelserne.

BRUGEREN erklærer og accepterer, at de opbevarede data ikke længere er tilgængelige ved abonnementets udløb, og at DRAG'N SURVEY uden varsel kan tilintetgøre de opbevarede data ved abonnementets udløb.

Artikel 10 - FORCE MAJEURE

BRUGEREN erklærer og accepterer udtrykkeligt, at DRAG'N SURVEY frigøres for sine forpligtelser i forbindelse med nærværende kontrakt i tilfælde af force majeure. Foruden tilfælde af force majeure som almindeligvis fastslås af lovgivningen og domstolene, udgør følgende tilfælde force majeure i forbindelse med nærværende kontrakt: afbrydelse af forsyning af elektricitet eller telekommunikation af offentlige eller private operatører, lovgivnings- eller reguleringsmæssige beslutninger med konsekvens for TJENESTERNE, og som ændrer den kontraktlige balance.

I tilfælde af force majeure kan DRAG'N SURVEY uden varsel afslutte TJENESTERNE, og abonnementerne kan opsiges med retsvirkning uden retslige formaliteter eller nogen form for godtgørelse.

Artikel 11 - OPSIGELSE AF ABONNEMENTER

Abonnementerne forlænges ved stiltiende overenskomst for samme periode, medmindre BRUGEREN afmelder den automatiske fornyelse i optionerne i kontoadministrationen.

DRAG'N SURVEY kan i tilfælde af BRUGERENS misligholdelse af en af de i nærværende almindelige brugsbetingelser nævnte forpligtelser opsige abonnementet 24 timer efter forgæves opfordring til at afhjælpe misligholdelsen.

I tilfælde af BRUGERENS alvorlige misligholdelse, som bringer TJENESTERNES sikkerhed i fare, eller i tilfælde af misligholdelse af gældende lovgivning eller krænkelse af tredjemands rettigheder, retsordenen eller god moralsk opførsel kan DRAG'N SURVEY uden varsel afbryde eller lukke den anklagede BRUGERS konto. Anvendelse af mailingfunktionerne til SPAM medfører øjeblikkelig afbrydelse eller ophør af TJENESTERNE.

Udsendelse af spørgeskemaer via mail-kampagnesystemet uden forudgående frit og udtrykkeligt samtykke fra modtageren anses som SPAM, medmindre modtageren allerede er kunde hos BRUGEREN.

Ved nærværende bestemmelse aftaler parterne udtrykkeligt, som en undtagelse til bestemmelserne i den franske civillovs artikel 1184 og efterfølgende, at kunne iværkssætte en sådan udenretslig opsigelse af TJENESTERNE i stedet for en retbestemt opsigelse.

Efter opsigelsen vil adgangskoden til TJENESTERNE være ugyldig og adgang TJENESTERNE afbrudt.

Artikel 12 - BESKRIVELSE AF PANELDELTAGERE

De BRUGERE, der har oprettet et spørgeskema på DRAG'N SURVEY, kan købe et panel.

Brug af Panelet er underlagt selskabets brugsbetingelser Cint Research Process Management System.

Antallet af bestilte respondenter samt prisen for Panelet ved ordreafgivelsen kan revideres, såfremt antallet af frafaldende respondenter overstiger 25%, eller såfremt der oprettes yderligere filtre end de definerede ved panelets sammensætning.

En respondents afbrydelse midt i spørgeskemaet anses for at være et frafald.

En forgreningslogik for en side eller et spørgsmål, som videresender til tak-siden, anses som et filter.

Artikel 13 - INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt tilgængeligt indhold gennem TJENESTERNE eller WEBSITET er beskyttet af bestemmelserne i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder og internationale traktater om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes af DRAG'N SURVEY.

Reproduktion, gengivelse, udbredelse, udtræk af væsentlige kvalitative eller kvantitative dele, genanvendelse, ændring, bearbejdelse, oversættelse eller ordning af indholdet er strengt forbudt.

Ret til ændringer af APP'en og WEBSITET forbeholdes.

DRAG'N SURVEY er et registreret varemærke hos det franske INPI.

Artikel 14 - SAMTYKKE TIL BRUG AF BILLEDE / LOGO

BRUGEREN giver udtrykkeligt DRAG'N SURVEY ret til at citere sit navn og/eller sin virksomheds navn samt til at vise sit logo på WEBSITET og særlig på startsiden.

Denne tilladelse er gyldig for en ubegrænset periode. Selskabet DRAG'N SURVEY forpligter sig til øjeblikkeligt at fjerne enhver henvisning til BRUGEREN eller BRUGERENS virksomheds navn, billede og/eller logo på simpel anmodning fra denne.

Artikel 15 - KOMPETENT DOMSTOL OG LOVVALG

I alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, er domstolene i byen Créteil (94) i Frankrig (FR) kompetente.

Fransk (FR) lov er gældende for nærværende aftale.

Artikel 16 - BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER - DRAG'N SURVEYS FORPLIGTELSER SOM DATABEHANDLER

16.1 Beskrivelse af den behandling som DRAG'N SURVEY er databehandler for

DRAG'N SURVEY har af BRUGEREN fået lov til at behandle de personoplysninger, som er nødvendige for at levere TJENESTERNE. Parterne erklærer, at DRAG'N SURVEY inden for denne ramme handler som databehandler for BRUGEREN, som handler som dataansvarlig i den betydning, der gives i EU-Paramentet og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 ("RGPD").

DRAG'N SURVEY handler i egenskab af databehandler for følgende typer behandling af personoplysninger:

 • Behandlingens art: registrering, organisering, strukturering, opbevaring og udtrækning af personoplysninger opgivet af BRUGEREN
 • Behandlingens formål: levering af TJENESTER til BRUGEREN
 • Type behandlede personoplysninger: identifikation af respondenter i spørgeundersøgelser, resultater af spørgeundersøgelser
 • Kategorier af berørte personer: personer som deltager i spørge- og markedsundersøgelser
 • Behandlingens varighed: Behandlingens varighed er identisk med TJENESTERNES varighed.

16.2 DRAG'N SURVEYS forpligtelser i egenskab af databehandler

I sin egenskab af databehandler forpligter DRAG'N SURVEY sig til:

 • udelukkende at bruge de personoplysninger, som BRUGEREN har opgivet, på vegne af BRUGEREN efter dokumenteret instruks fra BRUGEREN og alene med det formål at udføre nærværende aftale,
 • ikke at anvende de af BRUGEREN opgivne personoplysninger i salgsfremmende øjemed,
 • ikke overføre personlige data til et tredjeland eller en international organisation, medmindre det er tilladt af BRUGEREN eller krævet i henhold til gældende lov; i så fald informerer DRAG’N SURVEY BRUGEREN om denne juridiske forpligtelse før overførslen, medmindre lovgivningen forbyder sådan information af vigtige grunde til offentlig interesse;
 • ikke at overdrage, anvende, ændre eller afsløre personoplysninger, hverken gratis eller mod betaling, uden BRUGERENS forudgående skriftlige samtykke,
 • at gennemføre passende tekniske, organisatoriske og strukturelle foranstaltninger, under hensyntagen til personoplysningernes art og risiciene i forbindelse med aftalens udførelse, med henblik på at sikre personoplysningernes fortrolighed og sikkerhed og særlig forhindre, at de bliver ændret, beskadiget eller overdraget til uvedkommende tredjemand.
 • at gennemføre alle passende foranstaltninger for at sikre at de medarbejdere, der er involverede i udførelsen af ydelsen, bliver informeret og oplært i, hvordan DRAG'N SURVEYS forpligtelser overholdes, hvad angår fortrolighed og sikkerhed af personoplysninger i henhold til nærværende,
 • kontraktligt pålægge efterfølgende underleverandører de samme forpligtelser vedrørende personoplysninger som dem, der fastsættes i nærværende kontrakt. I den forbindelse giver BRUGEREN DRAG’N SURVEY et generelt forudgående samtykke til ansættelse af efterfølgende underleverandører;
 • at underrette BRUGEREN om alle alvorlige begivenheder i forbindelse med personoplysningernes behandling og sikkerhed og særlig adgang, videregivelse, anvendelse, ikke-autoriseret adgang, ændring eller sletning af personoplysninger,
 • under hensyntagen til behandlingens art at samarbejde med BRUGEREN vedrørende iværksættelse af de pågældende personers rettigheder og herunder ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, dataportabilitet og ret til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser (herunder profilering),
 • under hensyntagen til behandlingens art og de tilgængelige oplysninger at hjælpe BRUGEREN med at overholde forpligtelserne i forbindelse med behandlingens sikkerhed, konsekvensanalyser og forudgående konsultationer,
 • efter BRUGERENS valg at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til BRUGEREN ved udløbet af nærværende aftale og tilintetgøre alle eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne,
 • at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i denne artikel, til rådighed for BRUGEREN og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af BRUGEREN eller en anden revisor, som er bemyndiget af BRUGEREN.
 • straks at informere BRUGEREN, såfremt databehandleren mener, at en af BRUGERENS instrukser udgør en misligholdelse af nærværende aftale eller af andre bestemmelser i EU-ret eller i medlemslandenes ret vedrørende databeskyttelse.

16.3Overførsel uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Såfremt en BRUGER får adgang til eller anvender APP'en i et land uden for EØS, som ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller såfremt BRUGEREN selv er etableret i et sådant land uden for EØS, er BRUGEREN forpligtet til at overholde RGPD-reglerne vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, som ikke sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

BRUGEREN forpligter sig desuden til at overholde de gældende regler om personoplysninger i det land, hvor denne er etableret.

Artikel 17 - DRAG'N SURVEYS FORPLIGTELSER I EGENSKAB AF DATAANSVARLIG

BRUGEREN kan læse Beskyttelse af personoplysninger for at få oplysninger DRAG'N SURVEYS behandling af BRUGERENS personoplysninger i sin egenskab af dataansvarlig.